Có 1 kết quả:

同惡相助 đồng ác tương trợ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “đồng ác tương tế” 同惡相濟.