Có 1 kết quả:

同樣 đồng dạng

1/1

đồng dạng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giống nhau, tương tự nhau