Có 1 kết quả:

獨奏 độc tấu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh đàn, đánh nhạc khí một mình.