Có 2 kết quả:

瘅疟 đan ngược癉瘧 đan ngược

1/2

đan ngược

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh sốt rét

đan ngược

phồn thể

Từ điển phổ thông

bệnh sốt rét