Có 1 kết quả:

刀錐 đao chuỳ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dao và dùi, chỉ lợi ích nhỏ nhặt.

Một số bài thơ có sử dụng