Có 2 kết quả:

刀叶 đao diệp刀葉 đao diệp

1/2

đao diệp

giản thể

Từ điển phổ thông

lưỡi dao

đao diệp

phồn thể

Từ điển phổ thông

lưỡi dao