Có 1 kết quả:

刀錐 đao truỳ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lưỡi dao và mũi dùi, chỉ mối lợi thật nhỏ nhặt.

Một số bài thơ có sử dụng