Có 1 kết quả:

顛沛 điên bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghiêng đổ — Chỉ sự nguy khốn.