Có 1 kết quả:

調整 điều chỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sửa đổi lại cho đúng.