Có 1 kết quả:

調遣 điều khiển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp đặt, sai khiến.