Có 1 kết quả:

點卯 điểm mão

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa, lệ các quan làm việc từ gìờ “Mão”, do trưởng quan điểm danh, gọi là “điểm mão” 點卯. ◇Tây du kí 西遊記: “Mỗi niên hiến cống, tứ thì điểm mão” 每年獻貢, 四時點卯 (Đệ tam hồi) Mỗi năm cống hiến, bốn mùa điểm danh.