Có 1 kết quả:

電力 điện lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh của điện, sức cung cấp điện.