Có 9 kết quả:

侻 đoái兊 đoái兌 đoái兑 đoái祋 đoái脫 đoái脱 đoái銳 đoái鋭 đoái

1/9

đoái [thoát]

U+4FBB, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có thể. Thích hợp được — Vẻ thư thái nhàn hạ — Một âm là Thoát. Xem Thoát.

Tự hình 1

đoái [đoài]

U+514A, tổng 6 nét, bộ nhân 儿 + 4 nét
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đổi
2. chi, trả

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 兌.

Tự hình 1

Dị thể 1

đoái [duyệt, duệ, nhuệ, đoài]

U+514C, tổng 7 nét, bộ nhân 儿 + 5 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. đổi
2. chi, trả

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đổi, trao đổi, giao hoán. ◎Như: “đoái hoán” 兌換 đổi tiền.
2. (Động) Nhận tiền, lĩnh tiền (căn cứ theo ngân phiếu, ...). ◎Như: “đoái hiện” 兌現 lĩnh tiền mặt, “hối đoái” 匯兌 gửi và nhận tiền qua trung gian bưu điện, điện báo, ngân hàng, v.v.
3. (Động) Pha, hỗn hợp. ◎Như: “giá thủy thái nãng liễu, đoái điểm lãnh thủy tiến khứ” 這水太燙了, 兌點冷水進去 nước này nóng quá, pha thêm chút nước lạnh vào.
4. (Động) Cân vàng bạc.
5. (Danh) Quẻ “Đoái”, một quẻ trong “bát quái” 八卦.
6. (Danh) Một quẻ trong 64 quẻ.
7. (Danh) Hướng tây. ◎Như: “đoái ngung” 兌隅.
8. (Danh) Huyệt khiếu. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Vương nhược dục cửu trì chi, tắc tắc dân ư đoài” 王若欲久持之, 則塞民於兌 (Đạo ứng 道應) Nếu như quân vương muốn giữ thiên hạ lâu dài, thì hãy bịt kín huyệt khiếu (tai, mắt, mũi, miệng) của dân.
9. (Tính) Thẳng. ◎Như: “tùng bách tư đoái” 松柏斯兌 cây tùng cây bách ấy thẳng.
10. (Tính) Qua lại được, thông đạt. ◇Thi Kinh 詩經: “Hành đạo đoái hĩ” 行道兌矣 (Đại nhã 大雅, Miên 綿) Đường đi qua lại được.
11. § Thông “duyệt” 說.
12. § Thông “duyệt” 悅.
13. § Thông “duệ” 銳.

Từ điển Thiều Chửu

① Quẻ đoái, một quẻ trong tám quẻ (bát quái).
② Ðổi, như đoái hoán 兌換 đổi tiền.
③ Thẳng, như tùng bách tư đoái 松柏斯兌 cây tùng cây bách ấy thẳng.
④ Suốt, như hành đạo đoái hĩ 行道兌矣 làm đạo được suốt vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đổi, đoái: 匯兌 Hối đoái, đổi tiền nước ngoài;
② Pha: 這酒是兌了水的 Rượu này đã pha nước;
③ Quẻ đoài (trong bát quái);
④ (văn) Hướng tây;
⑤ (văn) Qua lại được: 行道兌矣 Đường đi qua lại được (Thi Kinh: Đãi nhã, Miên);
⑥ (văn) Hang động: 塞其兌,閉其門 Lấp hang đóng cửa lại (Lão tử).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một quẻ trong kinh Dịch, chỉ về ao hồ, hoặc về người thiếu nữ — Thẳng. Không cong vậy — Trao đổi. Chẳng hạn Hối đoái ( đổi tiền ở ngân hàng ) — Các âm khác là Duệ, Duyệt. Xem các âm này.

Tự hình 5

Dị thể 5

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

đoái [đoài]

U+5151, tổng 7 nét, bộ bát 八 + 5 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. đổi
2. chi, trả

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 兌.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết của chữ Đoái 兌.

Tự hình 3

Dị thể 4

Từ ghép 1

đoái

U+794B, tổng 8 nét, bộ kỳ 示 + 4 nét

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loại binh khí ngày xưa, như cái “thù” 殳.
2. (Danh) Cái sào trên treo miếng da cừu. § Đặt trước cổng vào, để ngăn dọa bò ngựa vào thành.
3. (Danh) Họ “Đoái”.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

đoái [thoát]

U+812B, tổng 11 nét, bộ nhục 肉 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Róc, lóc, bóc, tuột. ◎Như: “thoát chi” 脫脂 lạng bỏ mỡ.
2. (Động) Cởi, bỏ, tháo. ◎Như: “thoát quan” 脫冠 cất mũ, “thoát y” 脫衣 cởi áo, “thoát hài” 脫鞋 cởi giày. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Lệnh nhi khoái tao bối, Thoát ngã đầu thượng trâm” 令兒快搔背, 脫我頭上簪 (Trở vũ bất đắc quy nhương Tây Cam Lâm 阻雨不得歸瀼西甘林) Sai con mau gãi lưng, Tháo trâm trên đầu ta.
3. (Động) Rơi mất, rụng. ◎Như: “thoát lạc” 脫落 lọt rơi đi mất, “thoát phát” 脫髮 rụng tóc, “thoát bì” 脫皮 bong da. ◇Tô Thức 蘇軾: “Mộc diệp tận thoát” 木葉盡脫 (Hậu Xích Bích phú 後赤壁賦) Lá cây rụng hết.
4. (Động) Bỏ sót, thiếu sót. ◎Như: “giá nhất hàng thoát liễu nhất cá tự” 這一行脫了一個字 dòng này sót một chữ.
5. (Động) Khỏi, thoát khỏi. ◎Như: “đào thoát” 逃脫 trốn thoát. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thái Sử Từ đắc thoát, tinh dạ đầu Bình Nguyên lai kiến Lưu Huyền Đức” 太史慈得脫, 星夜投平原來見劉玄德 (Đệ thập nhất hồi) Thái Sử Từ thoát khỏi (vòng vây), ngày đêm (chạy) đến Bình Nguyên, ra mắt Lưu Huyền Đức.
6. (Động) Bán ra. ◎Như: “thoát thụ” 脫售 bán hàng ra.
7. (Tính) Nhanh. ◎Như: “động như thoát thố” 動如脫兔 động nhanh như cắt.
8. (Tính) Sơ lược, giản lược, sơ xài, thô. ◎Như: “sơ thoát” 疏脫 sơ lược. ◇Tả truyện 左傳: “Vô lễ tắc thoát” 無禮則脫 (Hi công tam thập tam niên 僖公三十三年) Không có lễ thì sơ xài quá.
9. (Tính) Không bị gò bó, câu thúc. ◎Như: “sái thoát” 灑脫 tự do tự tại, “siêu thoát” 超脫 vượt ra khỏi ngoài vòng cương tỏa.
10. (Danh) Thịt đã lạng xương.
11. (Phó) Hoặc giả, thế chăng, có lẽ. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Sự kí vị nhiên, thoát khả miễn họa” 事既未然, 脫可免禍 (Quyển thập ngũ, Lí Thông truyện 李通傳) Việc đó đã không làm, có lẽ tránh được họa.
12. Một âm là “đoái”. (Tính) “Đoái đoái” 脫脫 thư thái, thong thả.

Từ điển Thiều Chửu

① Róc, lóc, bóc tuột. Thịt đã lạng xương đi rồi gọi là thoát. Vật gì rời ra đều gọi là thoát. Như thoát li quan hệ 脫離關係 đã lìa hẳn mối quan hệ, thoát quan 脫冠 cất mũ.
② Sơ lược. Người nào không câu chấp lễ tục gọi là sái thoát 灑脫 hay siêu thoát 超脫.
③ Rơi mất. Như thoát lạc 脫落 lọt rơi đi mất.
④ Khỏi, thoát khỏi.
⑤ Hoặc giả thế chăng.
⑥ Một âm là đoái. Ðoái đoái 脫脫 thư thái, thong thả.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thư thái, thong thả (dùng như 兌, bộ 兒).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ chậm rãi, chậm chạp. Cũng nói là Đoái đoái — Một âm khác là Thoát. Xem Thoát.

Tự hình 4

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

đoái [thoát]

U+8131, tổng 11 nét, bộ nhục 肉 + 7 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 脫.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

đoái [duệ, nhuệ]

U+92ED, tổng 15 nét, bộ kim 金 + 7 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một thứ binh khí thời xưa, giống cây giáo — Một âm là Nhuệ. Xem Nhuệ.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng