Có 1 kết quả:

斷賣 đoạn mại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bán đứt, không chuộc lại được nữa.