Có 1 kết quả:

短打 đoản đả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đòn quyền thuật đánh trong khoảng cách ngắn.