Có 2 kết quả:

短志 đoản chí短至 đoản chí

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chí khí ngắn, ý nói không có chí lớn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tiết Đông chí.