Có 1 kết quả:

短劍 đoản kiếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thanh gươm lưỡi ngắn.

Một số bài thơ có sử dụng