Có 1 kết quả:

隘關 ải quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa đặt ở chỗ đất hiểm trở tại biên giới, làm cửa ngõ ra vào biên giới một nước.