Có 1 kết quả:

悒憤 ấp phẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uất giận.