Có 1 kết quả:

飲食男女 ẩm thực nam nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc ăn uống và việc trai gái chung chạ, chỉ những sự cần thiết của con người.