Có 2 kết quả:

飲俴 ẩm tiễn飲餞 ẩm tiễn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống rượu đưa chân người ra đi.

Từ điển trích dẫn

1. Uống rượu để tìễn biệt nhau.

Một số bài thơ có sử dụng