Có 2 kết quả:

隱惡揚善 ẩn ác dương thiện隱惡楊善 ẩn ác dương thiện

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Che xấu phô tốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Che dấu điều xấu của người mà nêu cao điều tốt của người. Chỉ lòng dạ quảng đại của bậc quân tử.