Có 1 kết quả:

嘔氣 ẩu khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nổi giận, phát cáu.