Có 1 kết quả:

穩健 ổn kiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vững mạnh.