Có 1 kết quả:

應敵 ứng địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đối phó với kẻ nghịch chống mình.