Có 1 kết quả:

倚閭 ỷ lư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dựa cổng. Chỉ cha mẹ mong con. Thường nói: “ỷ môn ỷ lư” 倚門倚閭 hết tựa cửa lại tựa cổng.
2. Chỉ sự mong đợi tha thiết lắm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa cổng. Chỉ cha mẹ mong con. Thường nói: Ỷ môn ỷ lư ( hết tựa cử alại ra đứng tựa cổng ) — Cũng chỉ sự mong đợi tha thiết lắm.

Một số bài thơ có sử dụng