Có 1 kết quả:

阿取容 a thủ dong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. A dua phụng thừa để lấy lòng người khác.