Có 1 kết quả:

哀詔 ai chiếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chiếu thư báo cho quốc dân biết rằng vua băng hà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ chiếu thư nói về việc buồn rầu, tức văn thư của triều đình, báo cho dân chúng biết tin vua băng.

Một số bài thơ có sử dụng