Có 1 kết quả:

哀江頭 ai giang đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một bài thơ của Đỗ Phủ, đời Đường.