Có 1 kết quả:

哀懷 ai hoài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buồn rầu thương nhớ.