Có 2 kết quả:

哀鳴 ai minh哀鸣 ai minh

1/2

ai minh

giản thể

Từ điển phổ thông

khóc than