Có 1 kết quả:

哀子 ai tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng người cư tang mẹ tự xưng.