Có 1 kết quả:

鞍銜 an hàm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái yên ngựa và cái dàm ngựa.