Có 1 kết quả:

鞶鑑 bàn giám

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại đai lớn, có gắn những miếng gương lóng lánh cho đẹp.