Có 1 kết quả:

彭魄 bành phách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tượng thanh, tức tiếng phành phạch.

Một số bài thơ có sử dụng