Có 1 kết quả:

柏林 bá lâm

1/1

bá lâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Berlin (thủ đô của Đức)

Từ điển trích dẫn

1. Berlin, thủ đô nước Đức.

Một số bài thơ có sử dụng