Có 1 kết quả:

霸権 bá quyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nước mạnh chiếm đơạt và thống trị nước yếu.