Có 1 kết quả:

髆骨 bác cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương bắp tay.