Có 1 kết quả:

搏手 bác thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai tay đập vào nhau, ý nói là bó tay, không biết phải làm thế nào.