Có 1 kết quả:

百穀 bách cốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các loại cây có hạt ăn được.

Một số bài thơ có sử dụng