Có 1 kết quả:

柏油 bách du

1/1

bách du

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhựa đường