Có 1 kết quả:

柏侯 bách hầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ kép.