Có 1 kết quả:

柏府 bách phủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ Ngự sử đài. Thời cổ tại Ngự sử đài thường trồng cây Bách.

Một số bài thơ có sử dụng