Có 1 kết quả:

百歲爲期 bách tuế vi kì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trăm năm là hạn, đời người sống một trăm năm là cùng.