Có 1 kết quả:

柏車 bách xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại xe lớn.