Có 2 kết quả:

半职 bán chức半職 bán chức

1/2

bán chức

giản thể

Từ điển phổ thông

làm việc bán thời gian

bán chức

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm việc bán thời gian