Có 1 kết quả:

半票 bán phiếu

1/1

bán phiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vé bán nửa tiền