Có 1 kết quả:

豹死留皮 báo tử lưu bì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con báo chết còn để lại được bộ da. Ý nói người sống phải làm được điều gì để khi chết còn lại tiếng thơm. ◎Như: “báo tử lưu bì, nhân tử lưu danh” 豹死留皮, 人死留名.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con báo chết còn để lại được bộ da của nó, ý nói người sống phải làm được điều gì để khi chết để lại được tiếng thơm.