Có 2 kết quả:

報攤 báo than报摊 báo than

1/2

báo than

phồn thể

Từ điển phổ thông

quầy bán báo

báo than

giản thể

Từ điển phổ thông

quầy bán báo