Có 1 kết quả:

報施 báo thi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền đáp lại.